/תקנון העמותה
תקנון העמותה 2018-03-05T15:48:54+02:00

תקנון אידה – האיגוד הישראלי לדיני ביטוח

סימן א': כללי

1.             שם העמותה – איגוד ישראלי לדיני בטוח (אידב)

ISRAELI INSURANCE LAW ASSOCIATION (IILA)

2.             כתובת העמותה 

אצל משרד לויתן, שרון ושות'

רח' יגאל אלון 57, תל אביב 67891

3.             מטרות העמותה:

א.         לקיים החלפת דעות בין החברים לעמותה ולקדם את המודעות בציבורית לכל הדינים, הפסיקה והספרות המשפטית הנוגעת לביטוח.

ב.         לעסוק בכל נושא השייך לדיני ביטוח ודינים הקשורים לדיני הביטוח בישראל ובעולם לרבות הצעות לשינויי חקיקה בישראל.

ג.          לעודד כל מחקר ולפרסם מחקרים ומאמרים שימצאו ראויים לכך, העוסקים בדיני ביטוח בין לגבי הדין בישראל ובין לגבי דיני ביטוח בעולם כולו.

ד.         לארגן מפגשים וסמינרים לחברי העמותה ולאחרים המתעניינים בנושאים שבטיפול העמותה.

ה.         להוות את הסניף הישראלי לארגון AIDA (הארגון הבינ"ל לדיני ביטוח) ולשתף פעולה עמו בכל הקשור לקונגרס הבינ"ל של AIDA.

ו.          לקדם שיתוף פעולה אפשרי עם ארצות שכנות ובין עם ארצות אחרות לחוף הים התיכון ובאירופה להתאמת חקיקה בענייני ביטוח.

ז.          לקדם שיתוף פעולה עם ארגונים דומים בכל חלקי תבל.

ח.         לארגן ולקדם מפגשים בין עמיתים למקצוע בכל חלקי תבל.

ט.         לארגן מפגש ארצי שנתי של כל העוסקים בדיני ביטוח בישראל.

י.          לארגן קרנות כספיות למימון פעילות העמותה בכל דרך שתראה לנכון.

יא.        לפעול בכל פעולה שתראה לנכון לשם קידום מטרות העמותה להביא לידיעת החברים כל מידע רלוונטי לרבות הפצת הספרות המקצועית מכל סוג שהוא בקשר לדיני ביטוח.

סימן ב': חברות

4.             קבלת חברים

א.         כחבר בעמותה יתקבל כל אדם בגיר אשר עיסוקו הוא בעניינים המנויים בסעיף 3 לסימן א' לעיל.

ב.         מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

ג.          אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשון זו:

"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה.

[איגוד ישראלי לדיני ביטוח] (אידב). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה"

ד.         ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלנו נתונה בידי הועד; סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

5.             זכויות וחובות של חבר

א.         חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהבחר לועד או לועדת הביקורת.

ב.         חבר העמותה זכאי להשתתף בפעילות העמותה וליהנות משירותיה.

ג.          הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.

ד.         פקיעת החברות העמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

ה.         ההנהלה תהיה רשאית לקבל חברים לאגודה כחברי כבוד שיהיו פטורים מתשלום דמי חבר.

6.             פקיעת חברות

א.      החברות בעמותה פוקעת –

(1)     במות החבר.

(2)     בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן שלושים יום מראש.

(3)     בהוצאתו מן העמותה.

ב.      האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

(1)     החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;

(2)     החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;

(3)     החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;

(4)     החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

ג.        לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב) ()1, (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

7.             מתן הודעות לחבר

הזמנה, דרישה, התראה, והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

סימן ב': האסיפה הכללית

8.             זמן ומקום

יומה, שעתה ומקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד.

9.             הזמנה

אסיפה כללית תכונס על ידי הועדה שתינתן לכל חבר לפחות עשרים ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

10.         תפקידים של אסיפה כללית רגילה

אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת. תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד ובועדת הבקורת. האסיפה הכללית תבחר רואה חשבון לבדיקת חשבונות העמותה.

11.         מנין

א. אסיפה כללית לא תפתח, אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

ב. לא נתכנס המנין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית לתום השעה מהמועד הקבוע בהזמנה, ללא צורך בהזמנה נוספת, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

12.         יושב ראש ומזכיר

האסיפה הכללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

13.         החלטות

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

14.         פרוטוקול

מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

סימן ג': הועד

15.         מספר חברים

מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות מחמישה.

16.         א. הועד יכהן מהבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר הועד היוצא יכול להבחר לועד החדש.

ב. חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל. הועד יכלול את יו"ר העמותה, מזכיר העמותה וגזבר העמותה ויו"ר ועדת הבקורת וכן לפחות חבר אחד נוסף. בכל מקרה יהא מנין חברי הועד לא זוגי.

17.         השלמת הועד

א. נתפנה מקומות של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחד של העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למנוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועד.

ב. חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

18.         ישיבות הועד

הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

19.         החלטות

החלטות הועד יקבלו ברוב קולות המצביעים: היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה. החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.

20.         הפקדת כספים

כספים שנתקבלו ע"י העמותה יופקדו בחשבון בנק שיפתח על שם העמותה.

21.         ניהול עניני כספים

כל ענייני הכספים ינוהלו ע"י משרד ניהול חשבונות מוסמך.

22.         השקעת כספים

הועד יקבל את דרכי השקעת הכספים של העמותה וניהול עניני הוצאות העמותה.

23.         פרוטוקול

הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

24.         זכות הייצוג

הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

סימן ד': ועדת הבקורת

25.         תחולת הוראות

הוראות תקנות 15 עד 19 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על ועדת הבקורת.

סימן ה': סניפים

26.         הקמת סניפים וארגונים

העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול עניניהם.

סימן ו': נכסים לאחר פירוק

27.         נכסי העמותה ישמשו אך ורק למטרות העמותה. אסורה לחלוטין כל חלוקת רווחים בין חברי העמותה.

28.         העברת נכסים עודפים

פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה למוסד ציבורי כמשמעו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה ולא יחולק בין חבריה.

נוסח זה אינו הנוסח המחייב. נוסח התקנון המחייב הוא הנוסח המצוי במשרדי רשם העמותות.